mn GB
Mobile menu

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТАВИХ ГААЛИЙН ХЯНАЛТ

ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

  • Гаалийн тухай хуулийн 3, 35, 38, 229 дүгээр зүйл

3.1.5.“тээврийн хэрэгсэл” гэж бараа болон зорчигчийг улс хооронд тээвэрлэж гаалийн хилээр 6 сараас дээшгүй хугацаагаар нэвтрэх бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, түүний дотор чингэлэг, ердийн хөсөг, тухайн аяллын хугацаанд тээврийн хэрэгсэлд шаардагдах шатахуун, тосолгооны материал, сэлбэгийг;

3.1.6.“тээвэрлэгч” гэж гаалийн хилээр бараа, зорчигч нэвтрүүлэх, эсхүл гаалийн нутаг дэвсгэрт гаалийн хяналт дор тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй этгээдийг;

35.1.Улс хооронд авто тээврийн хэрэгслээр бараа тээвэрлэсэн тээвэрлэгч нь дараахь бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө:

35.1.1.авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ;

35.1.2.ачаа тээвэрлэлтийн бичиг баримт;

35.1.3.худалдааны бичиг баримт.

38 дугаар зүйл.Тээвэрлэгч, түүний үүрэг

Дэлгэрэнгүй: АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТАВИХ ГААЛИЙН ХЯНАЛТ