mn GB
Mobile menu

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧТЭЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ

ГЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/276 дугаар тушаалаар батлагдсан "Журам батлах тухай" тушаалаар "Татваргүй барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам"-ыг  5 дугаар хавсралтаар баталсан. 

Дэлгэрэнгүй: ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧТЭЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ

ЧӨЛӨӨТ БҮС

Дэлгэрэнгүй: ЧӨЛӨӨТ БҮС