mn GB
Mobile menu

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТ

Гаалийн тухай хуулийн 249 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийж, гаалийн хяналтаас гаргах зөвшөөрөл олгосны дараа гаалийн мэдүүлэг болон гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтад өгөгдсөн мэдээллийн үнэн зөвийг нягтлан шалгах, мэдүүлэгчийн экспорт, импортын үйл ажиллагаанд гаалийн зорилгоор гаалийн байгууллага бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтыг явуулсан бөгөөд 2017 оны шалгалтын үр дүнг өмнөх онуудтай харьцуулахад дараах байдалтай байна.

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр дүнгийн харьцуулалт 2015-2017 он

/сая төгрөгөөр/

11111111111111

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтынүр дүнгийн нэг ГУБ-д ногдох харьцуулалт

/сая төгрөгөөр/

2222222

 

Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын 2018 оны 1-р улирлын үр дүн

/сая төгрөгөөр/

33333333333

НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭЛТ

2015-2017 он болон 2018 оны эхний 1-р улирлын гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтийн мэдүүлгийн тоо, статистик үнийн дүн, татвар хураамжийн харьцуулалт

            4444444444

 

2015-2017 он болон 2018 оны 1-р улирлын гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтийн барааны бүтэц

5555555555

 


2017 оны гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтийн гарал үүслийн статистик дүнд эзлэх хувь

666666666

2018 оны 1-р улирлын гаалийн нөхөн бүрдүүлэлтийгн гарал үүслийн статистик дүнд эзлэх хувь:

77777