mn GB
Mobile menu

БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Эрх зүйн эх сурвалж:

· “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем” - ийн тухай Олон Улсын конвенци 1983 он,
· Монгол Улсын Гаалийн тухай хууль 2008 он
· Монгол Улсын Гаалийн тариф, татварын тухай хууль 2008 он

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн талаар

Дэлхийд өрнөж буй үйл явц нь улс орнуудыг гадаад худалдаанд зохицуулалт хийх, барааны урсгалыг хяналтандаа авах, ялангуяа олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр зохицуулагдаж байгаа стратегийн ач холбогдол бүхий барааны хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулах шаардлага зэргээс үүдэн Дэлхийн гаалийн байгууллагаас 1983 онд "Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем"-ийн тухай Олон Улсын конвенцийг баталсан.

БТКУС-ийг Конвенцийн 155 хэлэлцэн тохирогч тал, 200 гаруй улс орон, мөн эдийн засгийн болон гаалийн холбоод гаалийн тарифын болон тарифын бус арга хэмжээг тогтоох, олон улсын худалдааны гэрээ, хэлэлцээр хийх, зарим нэр төрлийн барааг гаалийн татвараас чөлөөлөх, гаалийн хөнгөлөлт үзүүлэхэд ашиглаж байна.

Дэлхийн гаалийн байгууллагаас эмхтгэн боловсруулсан уг конвенци нь Удиртгал, 20 зүйл, Уялдуулсан систем /УС/-ийн Жагсаалт, УС-ийн Ерөнхий тайлбар дүрэм, хэсэг, бүлэг мөрийн тайлбар бүхий хавсралтаас бүрддэг.

Одоогийн байдлаар дэлхийн худалдааны эргэлт дэх барааны 98%-ийг энэ системийн дагуу ангилж байгаа нь олон улсын худалдааны хууль ёсны суурь ангилал болоод байна.

Дэлхийн гаалийн байгууллагаас Уялдуулсан системийн Жагсаалтад 4-6 жилийн хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт оруулдаг. Гадаад худалдаан дахь барааны бүтэц нь нийгмийн хөгжил, техникийн дэвшил, эрэлт хэрэгцээг дагаад байнга өөрчлөгддөг. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь шинэ бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, олон улсын худалдаан дахь бараа эргэлт, нийгэм болон хүрээлэн буй орчинд аюул, хор хохирол учруулж болох бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой байдаг ба барааны ангиллыг тодорхой болгох, хэллэг, найруулгыг боловсронгуй болгоход чиглэгддэг. Өнөөдрийн байдлаар Уялдуулсан системд 1992, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 онуудад буюу нийт 6 удаа нэмэлт, өөрчлөлт ороод байна.

Монгол Улс Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн тухай Олон улсын конвенцид 1991 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр нэгдэн орж, 1993 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн нь дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн хүрээн дэх даяарчлалын үйл явцад хөл нийлүүлэн хөгжих, гадаад худалдаанд идэвхитэй оролцох алхам болсон.

Манай улс Уялдуулсан системийг дараах зорилгоор хэрэглэж байна. Үүнд:

-үндэсний тарифын тогтолцоо бүрдүүлэх;

-тарифын бус арга хэмжээг тогтоох;

-гадаад худалдааны гаалийн статистик мэдээ гаргах;

-олон улсын худалдааны гэрээ, хэлэлцээр хийх;

-зарим нэр төрлийн барааг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх гэх мэт.

Гаалийн байгууллагын цахим хуудас (customs.gov.mn)наас Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалтыг харж болно.

Гаалийн харилцаанд оролцогчдод өгөх мэдээлэл

Гаалийн харилцаанд оролцогч гаалийн байгууллагад хүсэлт гаргаснаар импортын барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлуулж болно.

Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт гаргахдаа:

1. Гаалийн харилцаанд оролцогч баталсан маягтын дагуу Гаалийн удирдах төв байгууллагад хандан бичгээр хүсэлт гаргана,

2. Гаалийн харилцаанд оролцогч өгсөн мэдээллийнхээ үнэн, зөвийг нотлох зорилгоор дараахь бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө:
- Гадаад худалдааны гэрээ,
- Худалдааны бичиг баримт
- Гарал үүслийн гэрчилгээ
- Тохирлын гэрчилгээ
- Тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах бараанд шаардагдах зөвшөөрөл, лиценз, сертификат /шаардлагатай бол/

Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журам
Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлуулах хүсэлт / маягт/

Барааны ангиллын код тодорхойлохтой холбоотой гомдол, маргаан

Гаалийн харилцаанд оролцогч барааны ангиллын код тодорхойлохтой холбоотой гомдлыг Гаалийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн дагуу:

1. Гаалийн улсын байцаагчийн шийдвэрт гаргах гомдлыг тухайн гаалийн байгууллагын дарга, эрхлэгчид;

2.Гаалийн байгууллагын дарга, эрхлэгчийн шийдвэрт гаргах гомдлыг холбогдох дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд;

3.Гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд тус тус гаргана.

Гаалийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрт холбогдох гомдлыг мэдүүлэгч тухайн шийдвэрийг хүлээн авснаас, эсхүл мэдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор гаргаж болно. 

Гаалийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийн талаарх гомдлыг бичгээр гаргана. 

Гомдол нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

Шилэн дансны утасны жагсаалт

Байгууллагын нэр Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Цахим хаяг Веб хуудас Шилэн данс
1 Гаалийн ерөнхий газар Б.Асралт Д.Долгорсүрэн 99096331 d.dolgorsuren@customs.gov.mn www.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/7542
2 ГЕГ-ын Үйлчилгээ аж ахуйн алба Ц.Отгонжаргал А.Болор-Эрдэнэ 99026837 bolorerdene.a@customs.gov.mn www.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/694
3 Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар Д.Солонго Д.Гантөмөр 99093377 gantumurdorj@customs.gov.mn www.ub.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/695
4 Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар С.Цэцгээ Б.Урангоо 99197732 urangoo_1434@customs.gov.mn www.buyant-ukhaa.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/696
5 Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Даваасүрэн Б.Ганбат 99014282 ganbat1324@customs.gov.mn www.post.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/697
6 Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар М.Дамдинхорол С.Чулуунбат 99037016 selengesanhuu@customs.gov.mn www.selenge.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/723
7 Замын-Үүд дэх гаалийн газар Д.Зоригоо Д.Удвалмядаг 91914277 udvalmyadag.g@customs.gov.mn www.zamiinuud.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/709
8 Ховд аймаг Булган дахь гаалийн газар О.Лхагва-Эрдэнэ О.Пүрэвсүрэн 99074304 o.purevsuren1143@customs.gov.mn khovd@customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/728
9 Дорнод аймаг дахь гаалийн газар Б.Гэрэлт-Од Д.Энхбаяр 99906855 enkhbayar855@customs.gov.mn www.dornod.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/711
10 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар С.Хавал С.Алтанзул 89029777 altanzul.s@customs.gov.mn www.bayanulgii.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/701
11 Орхон аймаг дахь гаалийн газар Б.Майдармаа Б.Оюунтуяа 99351215 oyuntuya@customs.gov.mn www.orkhon.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/744
12 Увс аймаг дахь гаалийн газар Д.Баттогтох Д.Гантөмөр 88089994 gantumur.d@customs.gov.mn www.uvs.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/726
13 Өмнөговь Гашуунсухайт дахь гаалийн газар Б.Мөнх-Амар Н.Ариунболд 89813426 ariunbold527@customs.gov.mn www.gashuunsuhait.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/717
14 Сайншанд дахь гаалийн газар О.Цэенрэгзэн Б.Даваадулам 88083944 sainshand@customs.gov.mn sainshand@customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/708
15 Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар Д.Даваасүрэн Х.Алтанзул 99373336 altanzul_1528@customs.gov.mn www.darkhancustoms.mn https://shilendans.gov.mn/org/733
16 Өмнөговь Шивээхүрэн дэх гаалийн газар М.Өнөрбуян Л.Гантуяа 80161055 gantuya@customs.gov.mn shiveekhuren@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/716
17 Хөвсгөл Ханх дахь гаалийн хороо Ч.Саранхүү Г.Пүрэвсүрэн 89007064 purevsuren.g@customs.gov.mn khuvsgul@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/730
18 Завхан Арцсуурь гаалийн хороо Р.Цэрэндорж Д.Ганбилэг 99601167 ganbileg.d@customs.gov.mn zavkhan@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/6548
19 Сүхбаатар Бичигт дэх гаалийн газар Н.Амарбаатар Х.Нурлан 99070776 bichigt@customs.gov.mn bichigt@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/721
20 Говь-Алтай Бургастай гаалийн хороо Д.Эрдэнэсүх  Д.Жамбалсүрэн 99160638 jambalsuren.d@customs.gov.mn govi_altai@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/706