mn GB
Mobile menu

Хориглосон хязгаарласан барааны жагсаалт

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОХ БҮЛЭГ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Барааны төрөл Хууль тогтоомж Нэвтрүүлэх ялгаа
1 Хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй озон задлах бодис Агаарын тухай хуулийн 25.2
ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
оруулах
2 Зохих зөвшөөрөлгүй мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 13.1.5, 13.1.7, 13.1.8 оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх
3 Туршилт, судалгааны ажлаас бусад мод, сөөгний тарьц, суулгац Ойн тухай хуулийн 29.1.11 оруулах
4 Тамхины бүх төрлийн зар сурталчилгааны материал Тамхины хяналтын тухай хуулийн 8.2 оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх
5 Согтууруулах ундааны зар сурталчилгааны материал Архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн 9.3 оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх
6 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй химийн хорт болон аюултай бодис Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 5.1, 6.4,15.4
ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх
7 Ашиглах, хадгалах, түр байршуулах, устгах зорилгоор аюултай хог хаягдал Хог хаягдлын тухай хуулийн 17.1 оруулах
8 Зэвсгийн зориулалттай цөмийн материал Цөмийн энергийн тухай хуулийн 33.2 оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх
9 Монгол Улсын хуулиар хориглосон болон зохих зөвшөөрөлгүй цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүр, цацрагийн үүсгүүртэй багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, технологи Цөмийн энергийн тухай хуулийн 37.2.1, 41.1, 41.2 оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх
10 Хуурамч эм Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 11.1.7 оруулах
11 Зохих зөвшөөрөлгүй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15.9.3 оруулах
12 Ашиг олох зорилгоор цус, цусан бүтээгдэхүүн, эд, эрхтэн Донорын тухай хуулийн 13.1 оруулах, гаргах
13 Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэг, зураг болон бусад зүйл Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн 5.3  оруулах, гаргах
14 Судалгаа, шинжилгээний зориулалттайгаас бусад этилийн спирт УИХ-ын 05 дугаар тогтоол
ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол
оруулах
15 Пиво ундааны хаягдал лаазнаас бусад хаягдал хар болон өнгөт төмөрлөг /ширэм, төмөр, ган, зэс, гууль, хөнгөн цагаан, тэдгээрийн хайлш/, цутгамал болон анхдагч бусад хэлбэртэй хар болон өнгөт төмөрлөг, зориулалтын дагуу ашиглагдахгүй байгаа хар болон өнгөт төмөрлөгөөр хийсэн сэлбэг, бүтээгдэхүүн УИХ-ын 05 дугаар тогтоол гаргах
16 Судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн 1 дүгээр хавсралтад нэр заагдсан амьтан, ургамал  зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц оруулах, гаргах
17 Зохих зөвшөөрөлгүй ургамал, ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцуу Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.1, 17.3 гаргах
18 Судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосноос бусад тохиолдолд нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйл Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.4, 17.5 гаргах
19 Жижиглэн  савалгаатай, 25%-аас дээш концентрацитай, хүнсний зориулалттай цууны хүчил (Acetic acid) ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол оруулах
20 Шөрмөсөн чулуу агуулсан бүтээгдэхүүн. Үүнээс: асбест агуулсан тоормозны накладка (Brake pads containing asbestos) ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол оруулах
21 Озоны давхарга, дэлхийн дулааралд сөрөг нөлөө бүхий HCFC-22, HCFC-1416 бодисоор хөөцөнцөр үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын протокол
ЗГ-ын 2014 оны 378 дугаар тогтоол
оруулах
22 Пиротехникийн хэрэгсэл Тэсэрч дэлбэрэх бодис,тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль
ЗГ-ын 2006 оны 149 дүгээр тогтоол
гаргах

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ТАРИФЫН БУС ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ БҮЛЭГ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр Хууль эрх зүйн актууд Нэвтрүүлэх ялгаа Зөвшөөрөл олгох байгууллага
1 Үржлийн мал, амьтан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль гаргах ХХААХҮЯ
Мал эмнэлэг үржлийн газар
2 Нэн ховор амьд амьтан  Амьтны тухай хуулийн 36.1 гаргах БОАЖЯ
3 Нэн ховор амьтнаас бусад амьд амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, судалгааны сорьц, дээж Амьтны тухай хуулийн 36.2 гаргах БОАЖЯ
4 Ургамал, ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцуу Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.1, 17.3 гаргах БОАЖЯ
5 Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйл Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.4, 17.5 гаргах БОАЖЯ
6 Озон задлах бодис Агаарын тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
оруулах Озоны үндэсний алба
7 Согтууруулах ундаа Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах ХХААХҮЯ
8 Тамхи Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах ХХААХҮЯ
9 Бүх төрлийн шатахуун Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах АМГТГ
10 Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах Мал эмнэлэг үржлийн газар
11 Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
оруулах ХХААЯ, БОАЖЯ
12 Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах ХХААЯ
13 Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,багаж, тоног төхөөрөмж протез Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах Эрүүл мэндийн яам
14 Биологийн идэвхт үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах Эрүүл мэндийн яам
15 Туршилт судалгааны зориулалттай мод, сөөгний тарьц, суулгац Байгалийн ургамлын тухай хууль оруулах БОАЖЯ
16 Пиротехникийн хэрэгсэл Тэсэрч дэлбэрэх бодис,тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль
ЗГ-ын 2006 оны 149 дүгээр тогтоол
оруулах Уул уурхайн яам
17 Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл Галт зэвсгийн тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Засгийн газрын 2001 оны 219 дүгээр тогтоол
оруулах, гаргах ЦЕГ, ХЗЯ
18 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис, тэдгээрийн угтвар бодис Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тухай хууль
оруулах, гаргах Эрүүл мэндийн яам
19 Өвчин үүсгэгч нян, түүний хор Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах, гаргах Эрүүл мэндийн яам
20 Цөмийн бодис Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Цөмийн энергийн тухай хууль
оруулах, гаргах ЦЭК
21 Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цацрагийн үүсгүүр Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Цөмийн энергийн тухай хууль
оруулах, гаргах ЦЭК
22 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, түүхий эд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тухай хууль
оруулах, гаргах Уул уурхайн яам
23 Стратегийн хүнс Хүнсний тухай хууль оруулах, гаргах ХХААХҮЯ
24 Зөвхөн эмчилгээний зориулалтаар баталгаажсан эд, эрхтэн Донорын тухай хууль оруулах, гаргах Эрүүл мэндийн яам
25 Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах, сурталчлах зорилгоор Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль оруулах, гаргах БСШУЯ
26 Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйл 2 дугаар хавсралт Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц оруулах, гаргах БОАЖЯ
27 Цахилгаан  Эрчим хүчний тухай хуулийн 12.1.10 оруулах, гаргах Эрчим хүчний яам
28 Химийн хорт болон аюултай бодис Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх БОАЖЯ
pdf УЛСЫН ХИЛЭЭР ЛИЦЕНЗТЭЙ НЭВТРҮҮЛЭХ КОДЛОСОН БАРААНЫ ЖАГСААЛТ
pdf

Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны кодлосон жагсаалт[Засгийн газрын 149 тогтоол] 2011.07.18

Шилэн дансны утасны жагсаалт

Байгууллагын нэр Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Цахим хаяг Веб хуудас Шилэн данс
1 Гаалийн ерөнхий газар Б.Асралт Д.Долгорсүрэн 99096331 d.dolgorsuren@customs.gov.mn www.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/7542
2 ГЕГ-ын Үйлчилгээ аж ахуйн алба Ц.Отгонжаргал А.Болор-Эрдэнэ 99026837 bolorerdene.a@customs.gov.mn www.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/694
3 Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар Д.Солонго Д.Гантөмөр 99093377 gantumurdorj@customs.gov.mn www.ub.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/695
4 Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар С.Цэцгээ Б.Урангоо 99197732 urangoo_1434@customs.gov.mn www.buyant-ukhaa.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/696
5 Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар Б.Даваасүрэн Б.Ганбат 99014282 ganbat1324@customs.gov.mn www.post.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/697
6 Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар М.Дамдинхорол С.Чулуунбат 99037016 selengesanhuu@customs.gov.mn www.selenge.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/723
7 Замын-Үүд дэх гаалийн газар Д.Зоригоо Д.Удвалмядаг 91914277 udvalmyadag.g@customs.gov.mn www.zamiinuud.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/709
8 Ховд аймаг Булган дахь гаалийн газар О.Лхагва-Эрдэнэ О.Пүрэвсүрэн 99074304 o.purevsuren1143@customs.gov.mn khovd@customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/728
9 Дорнод аймаг дахь гаалийн газар Б.Гэрэлт-Од Д.Энхбаяр 99906855 enkhbayar855@customs.gov.mn www.dornod.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/711
10 Баян-Өлгий аймаг дахь гаалийн газар С.Хавал С.Алтанзул 89029777 altanzul.s@customs.gov.mn www.bayanulgii.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/701
11 Орхон аймаг дахь гаалийн газар Б.Майдармаа Б.Оюунтуяа 99351215 oyuntuya@customs.gov.mn www.orkhon.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/744
12 Увс аймаг дахь гаалийн газар Д.Баттогтох Д.Гантөмөр 88089994 gantumur.d@customs.gov.mn www.uvs.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/726
13 Өмнөговь Гашуунсухайт дахь гаалийн газар Б.Мөнх-Амар Н.Ариунболд 89813426 ariunbold527@customs.gov.mn www.gashuunsuhait.customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/717
14 Сайншанд дахь гаалийн газар О.Цэенрэгзэн Б.Даваадулам 88083944 sainshand@customs.gov.mn sainshand@customs.gov.mn https://shilendans.gov.mn/org/708
15 Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газар Д.Даваасүрэн Х.Алтанзул 99373336 altanzul_1528@customs.gov.mn www.darkhancustoms.mn https://shilendans.gov.mn/org/733
16 Өмнөговь Шивээхүрэн дэх гаалийн газар М.Өнөрбуян Л.Гантуяа 80161055 gantuya@customs.gov.mn shiveekhuren@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/716
17 Хөвсгөл Ханх дахь гаалийн хороо Ч.Саранхүү Г.Пүрэвсүрэн 89007064 purevsuren.g@customs.gov.mn khuvsgul@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/730
18 Завхан Арцсуурь гаалийн хороо Р.Цэрэндорж Д.Ганбилэг 99601167 ganbileg.d@customs.gov.mn zavkhan@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/6548
19 Сүхбаатар Бичигт дэх гаалийн газар Н.Амарбаатар Х.Нурлан 99070776 bichigt@customs.gov.mn bichigt@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/721
20 Говь-Алтай Бургастай гаалийн хороо Д.Эрдэнэсүх  Д.Жамбалсүрэн 99160638 jambalsuren.d@customs.gov.mn govi_altai@customs.gov.mn https://www.shilendans.gov.mn/org/706