mn GB
Mobile menu

Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамж

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

д/д Үйлчилгээний хураамж Хураамжийн хэмжээ
1 Гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: 
-үндсэн мэдүүлэг бүрт
-нэмэлт мэдүүлэг бүрт

7000.00 төгрөг

1200.00 төгрөг
2 Гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар үйлчлэхэд (гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамж дээр нэмж тооцно.) 
1 цагийн хураамж: 
-ажлын өдөрт
-ажлын бус цаг, амралт, баярын өдрүүдэд

4000.00 төгрөг

8000.00 төгрөг
3

Хувь хүний нэр дээр ирсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж болон зорчигчийн барйй арилжааны шинж чанартай бол тооцоот хуудсаар гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд

1200.00 төгрөг
4 Авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж буй бараанд ачааны манифест (А1) бичихэд манифест тутамд 3000.00 төгрөг
5 Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газарь хийгдэх үйл ажиллагааны гэрээний үнийн дүнгээс тооцон барааг хилийн чанадад буцаан гаргахад гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын эрхлэгч шимтгэл төлнө. /ГЕГ-ын даргын 2015-07-22-ны A/166 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсныг тусгав./
Барааг гаалийн баталгаат бүсэд (гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газраас буcад) оруулахад төлөх шимтгэлийг барааны үнийн дүнгээс тооцон гаалийн баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч төлнө. /ГЕГ-ын даргын 2015-07-22-ны A/166 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсныг тусгав./
0.1 хувь
0.1 хувь
6 Гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг, гаалийн мэдүүлгийн хавсралт, ачааны манифестыг зуучлагч байгууллагуудад худалдахад:
-1 багц нь

1200.00 төгрөг
7

Экспортод гаргах нүүрс болон уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж:
- тонн тутамд


1500.00 төгрөг
8

Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд тавьсан нэг удаагийн ломбоны үнэ

1000.00 төгрөг

 

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ ТӨЛБӨР

д/д Үйлчилгээний хураамж Хэмжих нэгж Төлбөр /төг/
1 Гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: 
-сар бүрээр
-хагас жилийн, жилийн эцсийн


ш
ш


5000

10000
2 Мэдээллийн сангаас гаргасан статистикийн мэдээлэл A4-ийн 1 нүүр 5000
3

Лавлагаа /жагсаалтаар/

A4-ийн 1 нүүр

5000

 

ЖИЧ: Гаалийн төв болон салбар лабораторийн шинжилгээний хураамж нь дээрх хураамжуудаас ялгаатай болно.