mn GB
Mobile menu

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

-    АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ   https://www.legalinfo.mn/law/details/8928?lawid=8928


-    НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ  ХУУЛЬ - http://www.legalinfo.mn/law/details/397?lawid=397


-    АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН МАЯГТ, ТҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ - https://www.iaac.mn/old/pdf/hom_burtgeh_hyanah_hadgalah.pdf


-    АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХОМ-ИЙГ БҮРТГЭХ, ХАДГАЛАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ - https://www.iaac.mn/news/362?menu=125


-    АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЖУРАМ - https://www.iaac.mn/news/363?menu=125


-    АВЛИГЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН КОНВЕНЦ - https://www.iaac.mn/news/405?menu=125


-    АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР - https://www.iaac.mn/files/4347ff67-be17-4239-a929-bc5ebe4386c8/AT%20Undesnii%20hutulbur.pdf