mn GB
Mobile menu

НҮБ-ын Авлигын эсрэг Конвенцийн хэрэгжилтийн тайлангийн хэлэлцүүлэгт оролцлоо

logo

2014 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулагдсан Монгол Улсын их хурал, НҮБХХ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих” нь МОН 103/102 төслийн хүрээд хийгдсэн Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн II (Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ),  Y (Хөрөнгө буцаан олгох) бүлгийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын судалгааны тайлан, асуудал дэвшүүлсэн Зөвлөмжийн хэлэлцүүлэгт ГЕГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн болон Гаалийн зөрчил, хөдөлгөөнт хяналтын газрын гаалийн улсын байцаагч нар амжилттай оролцлоо.