mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ГАРГАСАН ХҮНИЙ НӨӨЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ Б ТУШААЛ 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР:

 

Б тушаалын нэгтгэл

     

2021.11.30

Д/д

Утга

тушаалын тоо

1

Албан тушаалаас чөлөөлж албан тушаалд томилсон

349

2

Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилсон

6

 

2.1

Ажилд түр томилсон

134

 

2.2.

ГУБ-ийн эрх олгож, томилсон

31

3

Чөлөө олгосон, Үүнээс:

   

3.1

цалинтай чөлөө

36

3.2

цалингүй

23

3.3

Хүүхэд асрах

44

3.4

Түр чөлөөлөгдсөн

4

3.5

Бүр чөлөөлөгдсөн

46

3.6

Тэтгэвэрт

21

4

Буцалтгүй тусламж, тэтгэмж

 
 

4.1

Нас барсан албан хаагчийн ар гэрт буцалтгүй тусламж олгосон

2

 

4.2

Өндөр насны тэтгэвэрт гарсан албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосон

21

 

4.3

Ар гэрийн гачигдалд олгосон

49

5

Халсан

1

6

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан

8

НИЙТ ТУШААЛ

804