mn GB
Mobile menu

ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллах, холбогдох хууль, журмын дагуу сэлгэн ажиллуулах, ажлаас чөлөөлөх асуудлыг олон нийтэд явуулах,

Хагас жилийн байдлаар тус хэлтсээс сэлгэн ажиллуулахтай холбогдуулан нийт 8 удаагийн судалгааг гаргаж 456 гаалийн улсын байцаагч нарыг хамруулснаас нийт 334 гаалийн улсын байцаагч нарыг сэлгэн ажиллуулсан. /давхардсан тоогоор/ Үүнд:

Дэлгэрэнгүй: ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ГУБ-ийг сэлгэн ажиллуулсан байдал 2014 оны 6 дугаар сарын байдлаар

ГУБ-ийг сэлгэн ажиллуулсан байдал 2014 оны 6 дугаар сарын байдлаар ЭНД дарж үзнэ үү.