mn GB
Mobile menu

ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Гаалийн ерөнхий газрын системийн хэмжээнд 2014 онд 29,112.9 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан байна. Үүнд : 25,132.9 сая урсгал зардал, 3,980.00 сая төгрөг хөрөнгө оруулалтын зардал байна.
2014 оны эхний 4 сарын байдлаар 8402,1 сая төгрөгийг төсөвлөснөөс, төсвөөс санхүүжих 7,719,8 сая, туслах үйл ажиллагааны орлогоос 682,3 сая төгрөг байна. Үүнээс эхний 4 сарын байдлаар 7,225.8 төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.   


Цалингийн зардалд системийн хэмжээгээр 5,534.0 сая төгрөг зарцуулахаас 5,371.5 сая төгрөгийг зарцуулсан 97%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.


Бараа үйлчилгээний бусад зардалд:  1,361.3 сая төгрөг зарцуулахаас 1,127.8 сая төгрөгийг зарцуулсан 83% -ийн гүйцэтгэлтэй байна.   Үүнд:


Гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, нормын хувцас, урсгал засвар, төлбөр хураамж гэсэн зардлуудаас хэмнэлт гараад байна. Нормын хувцасны зардалд 2014 нийт 371 сая төгрөг төсөвлөгдсөний 4,5-р саруудад хувааж хуваарилсантай холбоотой хэмнэлт гарсан байна. (нормын хувцасны тендерийг зарлаад, нээсэн гэрээ хийгдэж буй)


Төлбөр хураамж болон бусад зардалд нийт 543,7 сая төгрөг төсөвлөсөн. Үүнд: гаалийн системийн хэмжээнд хэрэглэдэг нэг удаагийн тросон ломбо, гаалийн мэдүүлэг хэвлэх цаас зэргийг авахаар төсөвлөж хуваарилсан ба тросон ломбо болон мэдүүлгийн цаасны нээлттэй тендерийг 4-р сарын 29-нд зарласан ба 6 сард нийлүүлэлт хийгдэх төлөвлөгөөтэй байна.


Татаас ба урсгал шилжүүлэгт 372,4 сая төгрөг төсөвлөснөөс 165.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна.
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 293,7 сая төгрөг төсөвлөснөөс 136,4 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.  Шагнал урамшууллын зардалд 63,7 төсөвлөснөөс 25,8 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС