ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын ЭМХЭТГЭЛ (2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар)

ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын ЭМХЭТГЭЛ

2018 А149 "Барааны экспорт импортын статистикийн мэдээлэл, эмхэтгэл, статистикийн мэдээлэл лавлагаагаар үйлчлэхэд авах төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай"

2018 A251 "Тушаал хүчингүй болгох тухай"

2019 А128 "Шалгуур батлах тухай"

2019 А114 "Тушаал хүчингүй болгох тухай - 2010 оны 502"

2019 А169 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 618"

2019 А170 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 536"

2019 А171 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 735"

2019 А175 "Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай - 2008 оны 641"

2019 А212 "Үндэсний кодод өөрчлөлт оруулах тухай - 2017 оны А300"

2019 А223 "Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"

2019 А226 "Бараанаас дээж загвар авах, магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах журам"

2019 А246 "Харьяа гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай"

2019 А275 "Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам"

2019 А276 "Гаалийн баталгаат агуулахын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам, Гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам,Гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газрын гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам, Гаалийн баталгаат барилгын талбайн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам, Татваргүй барааны дэлгүүрийн гаалийн бүрдүүлэлтийн горим хэрэгжүүлэх журам."

2019 А281 "Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам"

2019 А282 "Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам"

2019 А294 "Гаалийн хяналтын бүсийн журам"

2020 А42 "Гаалийн байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай"