mn GB
Mobile menu

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

Улсын Их хурлын Тамгын газар, Гадаад харилцааны яам, Гаалийн ерөнхий газар хамтран гаалийн асуудлаарх Монгол улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцүүдийг нэгтгэн, “Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэл хэвлэн гаргалаа. Үүнд:

  1. Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай конвенц  ТАТАЖ АВАХ
  2. Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн тухай олон улсын конвенц  ТАТАЖ АВАХ
  3. Тир карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай конвенц  ТАТАЖ АВАХ
  4. Барааг түр хугацаагаар оруулах тухай конвенц  ТАТАЖ АВАХ
  5. Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол  ТАТАЖ АВАХ
  6. Барааны хилийн хяналтын үйл ажиллагааг уялдуулах тухай олон улсын конвенц  ТАТАЖ АВАХ
  7. Хуурай боомтын тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр  ТАТАЖ АВАХ
  8. Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц /ерөнхий хавсралт/  ТАТАЖ АВАХ
  9. Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц /тусгай хавсралт/  ТАТАЖ АВАХ

Гаалийн харилцаанд оролцогчид та бүхэн дээрх олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцийг уншиж судлан үйл ажиллагандаа ашиглах боломжтой юм.

Татаж авах

Төрийн мэдээлэл хууль тогтоомжийн эмхэтгэл