mn GB
Mobile menu

САНАЛ ӨГӨХ

 

Журмын нэр Вебсайтад байршуулсан өдөр Санал авч дуусах өдөр Татах
1

“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт”-ын зарим үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр 2020 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр Татах

2

“Дипломат төлөөлөгчийн газар болон түүнтэй адилтгах бусад байгууллагын барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”

2020 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр; 2020 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр Татах

3

“Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”

2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр  2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр Татах

 4

 Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журамд нэмэлт оруулах тухай

2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр  2020 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдөр  Татах

5

Гаалийн зуучлалын стандарт

2020 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр 2020 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдөр Татах

6

Үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

2020 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр 2020 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдөр Татах

7

Барааны ангиллын кодыг урьдчилан тодорхойлох журам

2020 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр 2020 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдөр Татах

8

Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар

2020 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр 2020 оны 7 дугаар сарын 20-ний өдөр Татах

9

Үндэсний кодод оруулах нэмэлт

2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр Татах

10

Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журмын төсөл

2020 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр Татах

11

“Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах журам”

2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Татах

12

Худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлын стандартыг хангасан аж ахуйн нэгжид гаалийн итгэмжлэл олгох журам

2021 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдөр 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ний өдөр Татах

13

Үндэсний кодод оруулах нэмэлт

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ний өдөр 2021 оны 08 дугаар сарын 07-ний өдөр Татах

14

Гаалийн төв болон салбар лабораторийн шинжилгээний үнэ, тариф шинэчлэгдсэн хувилбар

2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Татах

15

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэнгадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт, үндэсний кодод оруулах 2022оны нэмэлт, өөрчлөлт

2021 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр 2021 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Татах