mn GB
Mobile menu

ДГБ ОУВС-тай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа

Дэлхийн гаалийн байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Кунио Микурия Олон улсын валютын сангийн төсвийн асуудал эрхэлсэн газрын дарга Витор Гаспар нар 2018 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.

Татвар орлогын эрх бүхий байгууллагын төсвийн мэдээллийн арга хэрэгсэл (RA-FIT)-ийг ашиглан гаалийн мэдээлэл цуглуулах тухай тус санамж бичгийн хүрээнд ДГБ-ын гишүүн орнуудаас гаалийн байгууллагын мэдээллийг Гаалийн байгууллагын тухай олон улсын асуулгаар дамжуулан сайн дурын үндсэнд цуглуулах чиглэлээр ДГБ болон ОУВС хамтран ажиллах юм. Уг түншлэлийг өрнүүлэх зорилго нь мэдээллийн өгөгдлийн дүн шинжилгээг хөнгөвчлөх зорилгоор гаалийн байгууллагын тоон болон чанарын үзүүлэлтээр гаргахад оршино. 

Нөөц бололцоо мэргэшил мэдлэгтэй хослуулах замаар Гаалийн байгууллагын тухай олон улсын асуулгыг үр дүнтэй хэрэгжүүлснээр үндэсний хэмжээний гаалийн байгууллагын талаарх мэдээллийг цуглуулж, судалгаа дүн шинжилгээнд ашиглан бодлогын болон захиргааны чиглэлээр ахиц дэвшил гаргах боломжийг тодорхойлж, нөөцийг хуваарилах болон хөрөнгө оруулалтыг дэмжин зөвлөгөө өгөх, шууд техник туслалцаа үзүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.