mn GB
Mobile menu

ДГБ-ын SAFE багц стандартын чиглэлээр шинэ цахим сургалтын хичээл бэлэн боллоо

Дэлхийн гаалийн байгууллагын SAFE багц стандарт 2018 онд шинэчлэгдэн гарсан билээ. Тус шинэ хувилбарт тусгагдсан өөрчлөлтүүдийг бататгасан ойлголт өгөх зорилгоор CLiKC! платформд шинэ цогц хичээл орсон. ДГБ-ын гишүүн орнуудын ДГБ-ын албан ёсны цахим хуудсанд гишүүнчлэлийн эрхээр нэвтрэх боломжтой ажилтнууд тус сургалтад чөлөөтэй хандах боломжтой юм. Харин гаалийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд ДГБ-ын “WCO Academy” цахим хуудаснаас 2019 оны эхээр тус хичээлийг үзэж судлах боллмжтой болно.